İstanbul Etüt Proje Danışmanlık Finans A.Ş

Şirketimiz Alan, Ada, Parsel bazında; 

“İmar Planı” Revizyonu, Fonksiyon değişikliği, Nüfus Projeksiyonuna göre yoğunluk, Emsal (E) tahmini ve hesapları, imar plan tadilatları. 

Ayrıca yerel mevzii imar planları (Belediye hudutları dışında, il özel idareleri hudutlarında ve köylerde) 

6306 sayılı (afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi) yasa,

3194 sayılı (imar kanunu) yasa,

5393 sayılı (belediye kanunu) yasa,

5216 sayılı (büyükşehir belediye kanunu) yasa,

644 sayılı (K.H.K çevre ve şehircilik bakanlığı kuruluş kanunu) yasa,

7269 sayılı (umumi hayata müessir afetler dolayısıyla yapılacak kanun) yasa,

775 sayılı (gecekondu kanunu) yasa, 

2985 sayılı (toplu konut kanunu) yasa,

3621 sayılı (kıyı kanunu) yasa,

2960 sayılı (Boğaziçi kanunu) yasa,

2872 sayılı (çevre kanunu) yasa,

2863 sayılı (kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu) yasa,

5543 sayılı (iskân kanunu) yasa,

5443 sayılı (toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu) yasa,

4343 sayılı (mera kanunu) yasa,

6831 sayılı (orman kanunu) yasa, 

5363 sayılı (tarım sigortaları kanunu) yasa,

2634 sayılı (turizm teşvik kanunu) yasa,

3573 sayılı(zeytinciliğin ıslahı ve yeniden yapılandırılması kanunu) yasa,

2942sayılı (kamulaştırma kanunu) yasa,

5366 sayılı (yıpranan tarihi ve kültürel taşınmazların varlıklarının korunması kanunu) yasa,

4848 sayılı (kültür ve turizm kanunu) yasa ve uygulama yönetmelikleri kapsamında danışmanlık yapmaktayız.

Endüstriy 4,0 Sanayi, (OSB) Alanları, Hazırlanması ve Kurulumu

TC Devleti ve Hükûmetinin AB Uyum Yasası çerçevesinde; Başta İstanbul olmak üzere, yaşam alanlarının içinde kalmış mevcut olan bacasız sanayi sitelerinin, kentsel dönüşüm kapsamında şehir dışına taşınması;

Bilim ve Teknoloji Bakanlığının çalışmaları doğrultusunda; yeni yerleşim yerlerinin belirlenmesi, bu alanların Euro Code’ a göre 50 ve 75 yıl ileriye dönük planlanması, kurulacak sanayi bölgelerinde ayrıca Eğitim ve Üretim Kompleksi olarak; içerisinde teknik lise ve ilgili üniversite bölümlerinin bulunduğu kampüs kurulmasına ilişkin, tarafların işbirliği içerisinde hak ve hükümlülüklerinin belirlenmesidir

  1. Avrupa ABuyum süreci içerisinde Avrupa AB kentsel dönüşüm kent vizyonları, Dünya kent vizyonu,
  2. TÜRKİYE 2023 KONSEPTİ(AB uyum yasaları KORİNE)dikkate alınarak imar mevzuatı,
  3. şehircilik, imar planları, yeniden yapılandırma, (81il, ilçe, belde, köyler) dâhil.
  4. Ekim 2004’te imzalanan AB Uyum Protokolü kapsamında (planlama, analiz, altyapı, Üstyapı, Şehircilik, kentlerin yeniden yapılandırılması) çalışmaları. Uygulanabilirlik Analizleri, planlama kararları,

Türkiye genelinde il, ilçe, belde ve köylerde; 6306 sayılı yasa kapsamında “Kentsel Dönüşüm” ve “Yeniden Yapılandırma”, “Revizyon”, “İmar Planları”, “Emsal ve Yoğunluk, Fonksiyon Değişiklikleri,  İmar Uygulamaları, Planlama Çalışmaları, Projelendirme” İmar Planı, İmar Fonksiyon Değişikliği, İmar Revizyon Planlarında;

İstanbul Etüt Proje Danışmanlık Finans A.Ş; Proje, Finansman Sağlanması.

1)    Risk analizi, riskli yapı tespiti. Riskli alanın oluşmasının tespitindeki fonksiyonların altlığının mühendislik çalışmaları;

2)    İmara esas 1/25000, 1/5000, 1/1000 ölçekli hale hazır haritaların alımı, yapımı ve projelendirilmesi, imara esas jeoteknik, jeolojik, jeofizik mühendislik çalışmaları, sismik, sondaj, laboratuvar hizmetleri verilmesi.

3)    Geoteknik mühendisliği ve Yer bilimsel etüt raporları, mikro bölgeleme çalışmaları, rapor ve planları. İmar plan ve riskli alan teklif projesi dosya ve dokümanlarının hazırlanması ve bakanlığa sunumu.  Riskli alanlara 6306 sayılı yasa kapsamında revizyon imar planları ve fonksiyon değişikliği yapımı.

4)    8- 3194 sayılı imar kanununa göre imar planları revizyonu, fonksiyon değişikliği yapımı. “Kentsel Dönüşüm” ve “Yeniden Yapılandırma” imar projeleri ve fonksiyon değişiklikleri projeleri yapımı.

5)    Firmalarımız; Tüm mühendislik dallarında faaliyet gösteren, mühendislik ve proje,  Finans, Danışmanlık Firmasıdır.