İMAR BARIŞI NEDİR?

İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara
verilecek yapı kayıt belgesiyle vatandaşlarımızın
imar sorunlarının çözülmesidir.

İMAR BARIŞINA NEDEN
İHTİYAÇ DUYULDU?

Ülkemizdeki imara aykırı yapıların %50’in üzerinde
olduğu bilinmektedir. Bu da yaklaşık olarak 13 milyon
bağımsız birime tekabül etmektedir. Bu yapılarda
daha çok dar gelirli vatandaşlar oturmaktadır

Yapılan yasal düzenleme ile ülkemizde imar barışını
sağlamak maksadı hedeflemiştir. Yapılardaki mevcut
aykırılıkların büyük çoğunluğu 1950-2000 yılları
arasındaki yapılaşmalardan kaynaklanmaktadır.
Vatandaş ve Belediyeler arasında ortaya çıkan
imardan kaynaklı sorunlar mahkemelerde altından
kalkılamayacak kadar dosyaların birikmesine yol
açmaktadır. Ayrıca Belediyeler imara aykırı yapılarla
ilgili olarak yıkım işlemini bir çok sebepten dolayı
gerçekleştirememektedir.
Vatandaşlar bu ihtilaflardan dolayı oturdukları
evlerine su, elektrik ve doğal gaz bağlatamamakta ya
da kaçak kullanım yapmaktadır. Konut veya iş yerleri
ekonomik olarak bir değer ifade etmemektedir.
Fabrika ve konut yapıları ticari piyasalarda ipotek
veya teminat olarak gösterilememektedir.

İMAR BARIŞINDAN
HANGİ YAPILAR FAYDALANACAK?

31 Aralık 2017 tarihinden önce
ruhsatsız veya ruhsat eklerine
aykırı yapılmış kırsal ve kentsel
alanlardaki tüm yapılar İmar
Barışı kapsamındadır.

Sadece Boğazici Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesi
ile İstanbul Tarihi Yarımadanın Sultanahmet ve Süleymaniye çevresi ve Gelibolu Tarihi Alan’da belirlenen yerler bu kapsamın dışındadır.
Ayrıca başkasına ait taşınmazlar üzerinde yapılan yapılar ile hazineye ait olup sosyal donatı için tahsisli
arazi üzerindeki yapılara yapı kayıt belgesi düzenlenemez.

İMAR BARIŞI KAPSAMINDA
KAT MÜLKİYETİNE GEÇİŞ
OLACAK MI?

İskan alınamadığından kat mülkiyeti kurulamayan
yapılarda yapı kayıt belgesi alındıktan sonra aşağıdaki koşullarla cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis
edilebilecektir.
Yapı kayıt belgesi alındıktan sonra maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa umumi hizmete
ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi
şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın, tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti
tesis edilebilecektir.

Yani kat mülkiyetinin kurulması için maliklerin tamamının anlaşması ve imar planında, yol, yeşil alan, park
gibi alanların terk edilmesi gerekmektedir.
Bu durumda, daha önce yapı kayıt belgesi bedeli olarak ödenen bedel kadar bir bedel daha ödenecektir.
Bu işlemlerin sonucunda kat mülkiyetine geçen yapıların alım ve satım işlemleri yasallık kazanacak ve arsa
vasfından alınan emlak vergisi, yapı vasfından alınmaya başlanacağından vergi kayıpları önlenecektir.
Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulduğu için bina; teminat, ipotek veya her türlü bankacılık işlemlerinde değerlendirmeye alınabilecektir.

HAZİNE TAŞINMAZI ÜZERİNDEKİ
YAPILARIN DURUMU?

Hazine taşınmazı üzerindeki yapılara da yapı kayıt
belgesi verilebilecektir.
Hazine taşınmazı üzerindeki yapı sahipleri yapı kayıt
belgesi aldıktan sonra yapının bulunduğu arsayı satın
almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına müracaat
edebilecek ve yıllardır kullandıkları arsalarını rayiç
bedel üzerinden satın alabileceklerdir.

İMAR BARIŞININ SAĞLAYACAĞI
FAYDALAR NELERDİR?

» İmar Barışı’ndan faydalanan ve yapı kayıt
belgesi alan yapılara elektrik, su ve doğal gaz
bağlanabilecektir.

» Yapı Kayıt Belgesi alan binalar için yıkılma endişesi
son bulacaktır. Ancak depremsellik açısından
yapılarda alınması gereken her türlü tedbiri
malikleri alacaklardır.

» İmar Kanununa göre alınmış yıkım kararları ile
tahsil edilemeyen para cezaları iptal edilecektir.
» Yapı kayıt sahipleri kendi mülklerini ekonomik bir
değer olarak gösterebileceklerdir.

MÜRACAATLAR NASIL YAPILACAK?

Vatandaşların kendi rızası ile müracaatı ve kendi
beyanı esas alınacaktır.
Müracaatlar e-devlet sistemi üzerinden veya
Bakanlığın yetkilendireceği kuruluşlara başvurularak
yapılacaktır. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden
takip edilebilecektir.
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bu konuda
vatandaşlarımıza her türlü bilgi ve destekte
bulunacaktır.

MÜRACAATLAR İÇİN SON
TARİH NEDİR?

Başvurular 2018 yılı Haziran ayı içerisinde başlayacak
olup 30.06.2019 tarihine kadar devam edecektir.

YAPI KAYIT BELGESİ BEDELİ
NASIL HESAPLANACAK?

Yapı kayıt belgesi başvuru bedeli;
arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti
toplamı üzerinden

konutlarda %3

ticari kullanımlarda ise %5

olacak şekilde hesaplanacaktır.

SON ÖDEME TARİHİ NEDİR?

Yapı kayıt belgesi bedeli en son 31.12.2018 tarihinde
kadar yatırılabilecektir.
Gerek görülmesi halinde başvuru ve ödeme süresi
Bakanlar Kurulu’nca bir yıla kadar uzatılabilecektir.

ELDE EDİLEN GELİR NEREDE
KULLANILACAK?

Yapı kayıt belgesinden elde edilen gelirler deprem
ve afet risklerine hazırlık kapsamında ve kentsel
dönüşüm çalışmalarında kullanılmak üzere bütçeye
gelir olarak kaydedilecektir.
Bu kapsamda kentsel dönüşüm çalışması yürüten
belediyelere yüzde yüz yerli inşaat malzemelerini
tercih ettikleri takdirde,
sıfır faizli kredi imkanı
sağlanacaktır. %0

YAPI KAYIT BELGESİ ALAN
YAPI YENİLENEBİLECEK Mİ?

Alınacak yapı kayıt belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli
olacaktır.
Yapı kayıt belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi
durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır ve düzenlenen yapı kayıt belgesi imar
açısından herhangi bir kazanılmış hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz.